UChicago's MLK Celebration 2014 with Gov. Deval Patrick

UChicago's MLK Celebration 2014

Video by UChicago Creative