UChicago MLK Celebration 2016 Keynote by Van Jones

Van Jones' MLK celebraton keynote address

Video by UChicago Creative